ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés
2. Adatkezelői adatai
3. Jogszabályok, elvek, fogalmak
4. Adatkezelési tevékenységek
    4.1. Termékbemutató, ajánlat kérése
    4.2. Terméktámogatás
    4.3. Hírlevél küldése
    4.4. A honlap (www.vector.hu) adatkezelése
5. Az Ön jogai (érintteti jogok kezelése)
    5.1. Visszavonhatja hozzájárulását
    5.2. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet
    5.3. Helyesbítést kérhet
    5.4. Kérheti személyes adatai törlését
    5.5. Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést
    5.6. Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)
    5.7. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen
6. Jogorvoslati lehetőségek
    6.1. Panaszt tehet a NAIH-nál
    6.2. Bírósághoz fordulhat
    6.3. Kártérítés és sérelemdíj
7. Adatbiztonság
8. Adatfeldolgozók
9. Adattovábbítás

 

 

1. Bevezetés

Adatkezelési tájékoztatónk a www.vector.hu oldalon megvalósuló személyes adatok kezelése kapcsán került kidolgozásra, annak bemutatására, hogy honlapot üzemeltető közös adatkezelőként hogyan biztosítjuk az Ön személyes adatainak védelmét. Hatálya kiterjed minden olyan személyre, akik szolgáltatásaink és termékeink iránt érdeklődnek, vagy már meglévő partnereink részéről, mint kapcsolattartók kijelölésre kerültek.

Jelen Adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 24-től visszavonásig tart.

 

2. Adatkezelők adatai

A kapcsolódó adatkezelések során a következő szervezetek mint közös adatkezelőként lépünk fel:

 • Vector Kft.
 • EasyBusiness Kft.
 • Vector Software Services Kft.

Közös adatkezelők elérhetősége: adatkezeles@vector.hu

Székhely és levelezési cím: 6000 Kecskemét, Sörház utca 7.

Telefon: +36-76-485-079

Kijelölt adatvédelmi felelős: Szalontai Blanka

 

3. Jogszabályok, elvek, fogalmak

Az adatkezelés során az alábbi jogszabályokat szerint járunk el:

 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről)
 • Adatvédelmi törvény - Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 155. §
 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/58/EK IRÁNYELVE (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről ("Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv")

 

Az adatkezelés során az alábbi alapelveket követjük:

 • Személyes adatot a Közös adatkezelőként kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezelünk. Közös adatkezelőként csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
 • Az adatkezelés során a Közös adatkezelőként tudomásunkra jutott személyes adatokat kizárólag azok az adatkezelők megbízásából, vagy az adatkezelőkkel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

 

A tájékoztatóban használt fogalmak alkalmazásában irányadó a GDPR rendelet. Néhány kiemelt fogalom:

„személyes adat”: A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl.: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat);

 „érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. (Ilyen pl.: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy, az álláshirdetésre jelentkező személy)

 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes adatokat kezel;

„közös adatkezelő”: ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek

 

4. Adatkezelési tevékenységek


4.1. Termékbemutató, ajánlat kérése

A http://www.vector.hu/bemutato-kerese oldalon jelezheti felénk, ha termékbemutatót, további információt szeretne kapni szolgáltatásainkról, termékeinkről. Természetesen a weboldalon feltüntetett más elérhetőségeken is megkeresheti munkatársainkat.

Az adatkezelés célja: üzleti kapcsolat előkészítése a megkeresővel, kérdések és kérések megválaszolása, illetve tájékoztatás nyújtása, hírlevelek és tájékoztatók küldése.

Az adatkezelés jogalapja: társaságuknak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a korrekt és gyors tájékoztatást nyújtson a potenciális partnerek részére.

A kezelt személyes adat kategóriák: név, cégnév, e-mail cím, telefon.

Az adatkezelés időtartama: a megadott személyes adatokat a kapcsolatfelvételi szándék lezárást követő egy évig kezeljük (lezárás alatt értjük üzleti megállapodás létrejöttét, amely után partnerkapcsolati adatkezelés szerint kezeljük tovább adatait, illetve, ha a bemutató megtartásra került, küldött ajánlatot nem fogadják el vagy nem kapunk választ).

 

4.2. Terméktámogatás

Közös adatkezelőként a szerződéses kapcsolattal rendelkező partnereink és az őket képviselő érintettek számára Terméktámogatási felületet biztosítunk, melyen keresztül a szerződéses folyamatok teljesítéséhez nyújtunk közvetlen kommunikációs csatornát. A Terméktámogatásra az érintetteknek az online (www.vector.hu) felületen keresztül önállóan nincs módjuk regisztrálni, ehhez Munkatársaink a szerződéses jogviszony ellenőrzése után biztosítanak lehetőséget.

Az adatkezelés célja: szerződéses partnereink kijelölt munkatársai, illetve általuk nevesített személyek kapcsolattartási adatainak kezelése a szerződéses követelmények teljesítése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: társaságuknak jogos érdeke fűződik ahhoz, szerződéses megállapodásokban rögzített feladatokat hatékonyan megvalósítsa, a beérkező kérések kontrolálja, azokhoz megfelelő tovább információkat kérjen.

A kezelt személyes adat kategóriák: név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefon, jelszó.

Az adatkezelés időtartama: a szerződéses jogviszony fennállásáig vagy törlési igény teljesítéséig.

 

4.3. Hírlevél küldése

Közös adatkezelőként feladatuknak tekintjük a szolgáltatásaikkal és termékeikkel, azok változásával kapcsolatosan folyamatosan informáljuk leendő és meglévő (esetlegesen nem szerződött, de felhasználó) partnereinket. Ezen tájékoztatások jellemzően a következőkre vonatkoznak:

 • termékfejlesztési eredmények bemutatása
 • új szolgáltatások, termékek, modulok bemutatása
 • marketing célú megkeresések, időszakos ajánlatok, tájékoztatás a kedvezményes vásárlási lehetőségekről
 • változáskövetési információk, érintett jogszabályi változások
 • kapcsolódó pályázati lehetőségek
 • vevőtalálkozók, konferenciák, szakmai fórumok információk

Kiküldés módja minden esetben elektronikus (e-mail).

Az adatkezelés célja: marketing- és termékinformációk kiküldése.

Az adatkezelés jogalapja: társaságuknak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy amennyiben az Ön adataihoz előzetesen jogszerűen hozzájutottunk (pl. termékbemutató kért, szerződött partnerük kapcsolattartója) tájékoztassuk tevékenységeinkről, amit önálló adatkezelési célként fogalmazunk meg. Tájékoztatjuk, hogy ezen célból (hírlevelek küldése) történő adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozhat, amelyet követően a hírlevél küldést megszüntetjük (ez az eredeti adatkezelést nem érinti).

A kezelt személyes adat kategóriák: név, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: az eredeti adatkezelés jogszerűen fent áll, vagy ameddig nem jelezte felénk, hogy nem kér hírlevelet. Szerződött partnereink kapcsolattartói Terméktámogatási oldalunkon is beállíthatják a hírlevél küldés funkciót.

 

4.4. A honlap (www.vector.hu) adatkezelése

A Közös adatkezelőként üzemeltetett honlapunkhoz bárki, kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat (kivétel: Terméktámogatás). Nem személyhez kötött információkat azonban statisztikai célból korlátlanul gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adatokat nem célunk kinyerni, így személyes adatkezelés nem valósítunk meg.

A Közös adatkezelők a honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használják. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlap-látogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlap-látogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja.

A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlap-látogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. (lásd: Sütik).

A jelen weboldal használatával és a Sütik elfogadásával a honlap-látogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A Google a fenti információkat a honlap látogató általi használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

 

5. Az Ön jogai (érintteti jogok kezelése)

Az előzőekben leírt adatkezelés kapcsán Önt az alábbiakban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot (lásd 2. pont).

Azonosítás
A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt megbízhatóan azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.

A kérés megválaszolása
Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy az - Ön kérésére - szóban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

Ügyintézési határidő
Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az egy hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt. Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az egy hónapos ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az ügyintézés díja
A kért tájékoztatást és intézkedést díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

 

5.1. Visszavonhatja hozzájárulását

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását (GDPR 7. cikk).
Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan. Ugyan így értelmezzük, ha nem kéri hírlevelünk küldését.

 

5.2. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e (GDPR 15. cikk), és ha igen:

 • Mi a célja?
 • Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
 • Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
 • Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
 • Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
 • Kitől kaptuk az Ön adatait?
 • Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan személyes adatai felhasználásával, illetve hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.
 • Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól. (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

 

5.3. Helyesbítést kérhet

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát (GDPR 16. cikk).

 

5.4. Kérheti személyes adatai törlését

Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait (GDPR 17. cikk), ha:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 • A pusztán az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén;
 • Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
 • Uniós vagy hazai jogszabály előírja;

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

5.5. Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést (GDPR 18. cikk), ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amelyre lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát
 • Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Közös adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

 

5.6. Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja (GDPR 20. cikk), továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

A jog alkalmazása nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

5.7. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen (GDPR 21. cikk), amennyiben az adatkezelés a Közös adatkezelők vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ez esetben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha:

 • Az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük
 • A személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

6. Jogorvoslati lehetőségek

 

6.1. Panaszt tehet a NAIH-nál

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes a vonatkozó adatvédelmi előírásokkal, úgy Ön jogosult panaszt tenni Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

elnök:                          dr. Péterfalvi Attila

levelezési cím:            1534 Budapest, Pf.: 834

cím:                             1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:                       +36-1-391-1400

Fax:                             +36-1-391-1410

web:                            http://naih.hu

e-mail:                         ugyfelszolgalat@naih.hu

 

6.2. Bírósághoz fordulhat

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes a vonatkozó adatvédelmi előírásokkal és ezzel megsértették az Ön jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

 

6.3. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

7. Adatbiztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázatokat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket valósítsunk meg annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

Jelen tájékoztatóban hivatkozott adatkezelések tekintetében automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem alkalmazunk.

 

8. Adatfeldolgozók

A tájékoztatóban jelzett egyes adatkezeléseknél a következő adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

Tevékenység

Cégnév

Székhely

Szerver / honlap üzemeltetője

Eldacon Kft.

1094 Budapest, Tűzoltó utca 57.

 

9. Adattovábbítás

A személyes adatok továbbítását 3. országban Közös adatkezelők nem tervezik. Közös adatkezelők technikai szolgáltatókat igénybe vesz működési folyamataiba, ezek kiválasztásánál is szempont, hogy elfogadja GDPR adatkezelési elveket, erről megfelelő garanciákat nyújtson, amelyben személyes adatok megfelelő védelmi szintjét biztosítja.

Ilyen technikai szolgáltatók a következők:

Tevékenység

Technikai szolgáltató - Cégnév

GDPR garanciák (link)

E-mail rendszer/Skype

Microsoft O365

https://products.office.com/en-us/where-is-your-data-located?geo=Europe#Europe

https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/CloudServices/office365/GDPR

https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Privacy/gdpr/solutions

Telefon szolgáltatás

Magyar Telekom Nyrt.

https://www.telekom.hu/rolunk/adatvedelem

 

Tájékoztatjuk, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben a kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadjuk.

 
 
 
 

Igényeljen személyes bemutatót!

Bemutatókérés